જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 6: Module 6: Decimal fractions

1,500 possible mastery points
નિપૂણતા મેળવી લીધી
નિપુણ
પરિચિત
પ્રયત્ન કર્યો
શરૂ નથી
પ્રશ્નોત્તરી
એકમ કસોટી

આ એકમ વિશે

"This module gives students their first opportunity to explore decimal numbers via their relationship to decimal fractions, expressing a given quantity in both fraction and decimal forms. Utilizing the understanding of fractions developed throughout Module 5, students apply the same reasoning to decimal numbers, building a solid foundation for Grade 5 work with decimal operations. Previously referred to as whole numbers, all numbers written in the base-ten number system with place value units that are powers of 10 are henceforth referred to as decimal numbers, a set which now includes tenths and hundredths (e.g., 1, 15, 248, 0.3, 3.02, and 24.35)." Eureka Math/EngageNY (c) 2015 GreatMinds.org

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 480 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 400 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 320 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 1,500 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!