જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 7: દ્વિઘાત સમીકરણ અને બહુપદીઓ

1,400 possible mastery points

આ એકમ વિશે

હવે આપણે સુરેખ પદાવલીઓમાં અને સમીકરણમાં ખુબજ સારી રીતે પ્રગતિ કરી શકીશું અને દ્વિઘાત પદાવલીઓનો ઉમેરો કરી શકીશું (અને સૌથી વધુ સામાન્ય બહુપદીઓ).જે સમીકરણમાં ૨ ઘાત છે એવી પદાવલીઓના અવયવ પડવાનું અને દ્વિઘાત સમીકરણ ઉકેલવાનું શીખો.

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 480 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 240 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 400 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 1,400 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!