જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

બહુપદીને એકપદી સાથે ગુણો

સમસ્યા

વિસ્તરણ કરો.
તમારો જવાબ પ્રમાણભૂત બહુપદી સ્વરૂપે હોવો જોઈએ.
3h(h2+2h1)=