જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: બીજગણિતની પાયાની બાબતો > Unit 5

Lesson 4: સમીકરણ યુગ્મના ઉકેલની સંખ્યા

બૈજીક રીતે સમીકરણ યુગ્મના ઉકેલની સંખ્યા

સમસ્યા

આપેલ સમીકરણ-યુગ્મના કેટલા ઉકેલ છે?
{y=5x+1y=15x
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: