જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ઋણ સંખ્યાનો પરિચય

ઋણ સંખ્યાઓ શું છે અને તેમને સંખ્યારેખા પર કઈ રીતે દર્શાવાય તે શીખો.
અહીં એક સંખ્યારેખા છે જેનાથી આપણે પરિચિત છીએ. તે 0 થી શરૂ થાય છે, ત્યારબાદ 1 ની ગણતરી થાય છે.
આપણે જાણીએ છીએ કે જેમ જેમ આપણે જમણી તરફ જઈએ, આપણને 11 મળે, ત્યારબાદ 12, અને વધુ.
જો આપણે 0 થી ડાબી તરફ જઈએ તો શું થાય? આપણને ઋણ સંખ્યાઓ મળે! 0 ની ડાબી તરફ 1 છે, ત્યારબાદ 2, પછી 3, અને વધુ:

ચાલો, મહાવરો કરીએ!

પ્રશ્ન 1A
ટપકાંને 4 તરફ ખસેડો.

આપણને ઋણ સંખ્યાઓની જરૂર શા માટે છે?

શૂન્ય કરતા નાની કિંમત દર્શાવવા માટે ઋણ સંખ્યાઓનો ઉપયોગ થાય છે.

ઉદાહરણ:

જયારે તાપમાન 0 કરતા 8 નીચે હોય, તો તે 0 કરતા ઓછું છે. આપણે કહી શકીએ કે તાપમાન 8 છે.

થોડી વધુ ઋણ પરિસ્થિતિઓ

પ્રશ્ન 2A
એક બેંક જમા રકમ દર્શાવવા ધન સંખ્યાઓ અને ઉપાડ દર્શાવવા ઋણ સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરે છે.
એક બેંક 19.43 નો ઉપાડ કઈ રીતે દર્શાવશે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: