જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

પૂર્ણ વર્ગનું વર્ગમૂળ

25, 36, અને 81 જેવા પૂર્ણ વર્ગનું વર્ગમૂળ કઈ રીતે મળે તે શોધતા શીખો.
25 ના વર્ગમૂળની કિંમત શોધવાનું ઉદાહરણ લઈને શરૂઆત કરીએ:
25=?
સ્ટેપ 1: પૂછો, કઈ સંખ્યાનો વર્ગ 25 થાય?
સ્ટેપ 2: નોંધો કે 5 નો વર્ગ 25 થાય.
52=5×5=25
જવાબ
25=5
તમે સમજ્યા તેની ખાતરી કરવા માટે અહીં સવાલ છે:
આપણે કઈ રીતે ખાતરી આપી શકીએ કે 5 એ સાચો જવાબ છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો:

વર્ગ સાથે સંબંધ

25 નું વર્ગમૂળ શોધવું એ 25 નું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા ચોરસની બાજુની લંબાઈ શોધવાને સમાન છે.
25 નું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા ચોરસની બાજુની લંબાઈ 5 છે.

મહાવરા ગણ 1:

પ્રશ્ન 1A
42=
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi

પ્રતિબિંબ સમીકરણ

કઈ દલીલ વર્ગમૂળ કઈ રીતે કામ કરે તે બતાવે છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો:

મહાવરા ગણ 2:

પ્રશ્ન 2A
1=
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi

મહાવરા ગણ 3:

પ્રશ્ન 3A
121=
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi