જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: અંક ગણિત  > Unit 5

Lesson 4: દશાંશ સંખ્યાઓની સરખામણી

દશાંશ અપૂર્ણાંકને ક્રમમાં ગોઠવો 1

સલ 5 દશાંશ અપૂર્ણાંકને નાનાથી મોટા ક્રમમાં ગોઠવે છે. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

આપણને અહીં સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં કહેવામાં આવ્યું છે ડાબી બાજુએ સૌથી નાની સંખ્યા મુકો તમે વિડિઓ અટકાવો અને સંખ્યાઓને જાતે જ ક્રમમાં ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરો જો આપણે આ ત્રણ સંખ્યાઓને જોઈએ તો તે ત્રોણેય સંખ્યા ઓની પાસે દશાંશ ચિન્હની ડાબી બાજુ કોઈ અંક નથી એટલે કે તે ત્રોણેય સંખ્યાઓ પાસે એકમના અંકે 0 છે અહીં પણ શૂન્ય એકમ અહીં પણ શૂન્ય એકમ અને અહીં પણ શૂન્ય એકમ તો હવે આપણે દશાંશ ચિન્હ પછીનું જમણી બાજુનું સ્થાન જોઈએ આપણે સૌથી મોટી સ્થાન કિંમતથી શરૂઆત કરીએ છીએ અને ત્યાર બાદ ક્રમશ નાની સ્થાન કિંમત ઉપર જય રહ્યા છીએ તો હવે આપણે દશાંશનું સ્થાન જોઈએ અહીં આ સંખ્યા પાસે 7 દશાંશ છે આ સંખ્યા પાસે 7 દશાંશ છે અને આ સંખ્યાની પાસે 0 દશાંશ છે માટી અહીં આ બંને સંખ્યા કરતા આ સંખ્યા પાસે ઓછા દશાંશ છે તેની પાસે શૂન્ય દશાંશ છે તેથી હું આ સંખ્યાને સૌ પ્રથમ મુકીશ કારણ કે આપણે સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોતવાની છે અહીં આની પાસે 0 દશાંશ હોવાને લીધે તે સહુથી નાની સંખ્યા થશે હવે આપણે સાતંશનું સ્થાન જોઈએ તેથી હવે ફક્ત આપણે આ બંને સંખ્યાઓની સરખામણી કરીશું આની પાસે 0 દશાંશ હોવાને કારણે સાતંશ અને સહસ્ત્રાંશુનો અંક કયો છે તે મહત્વનું નથી તે અંક કોઈ પણ હોય તેમ છતાં તે નાની જ સંખ્યા થશે તો હવે આપણેફક્ત આ બંને સંખ્યાઓની સરખામણી કરીએ હવે આપણે સાતંશના સ્થાનને જોઈશું અહીં આની પાસે 0 સાતંશ છે અને આની પાસે 7 સાતંશ છે એટલે કે આની પાસે સાતંશની સંખ્યા વધારે છે માટે આપણે આ સંખ્યાને અહીં જ રાખીશું તે સૌથી મોટી દશાંશ સંખ્યા છે તો હવે આપણે આ સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી આ પ્રકારના પ્રશ્નને ઉકેલવાની ચાવી એ છે કે તમે સૌથી મોટી સ્થાન કિંમત થી શરૂઆત કરો અને આ ઉદામાં સૌથી મોથી સ્થાન કિંમત એકમનું સ્થાન છે તેમની સરખામણી કરો અને ત્યાર બાદ ક્રમશઃ નાની સ્થાન કિંમત પર આગળ વધો જમણી બાજુ જવાનું ચાલુ રાખો અને તેની સરખામણી કરવાનું ચાલુ રાખો તે પ્રમાણે તમે તેને ક્રમમાં ગોઠવી શકશો