જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 5: દશાંશ સંખ્યાઓ

4,900 possible mastery points
નિપૂણતા મેળવી લીધી
નિપુણ
પરિચિત
પ્રયત્ન કર્યો
શરૂ નથી
પ્રશ્નોત્તરી
એકમ કસોટી

આ એકમ વિશે

આ મુદ્દામાં આપણે દશાંશ શું છે તે જાણીએ અને તેને સંખ્યા રેખા પર કઈ રીતે દર્શાવાય તે શીખીએ. આપણે દશાંશ અપૂર્ણાંકોને ઉમેરીશું, બાદ કરીશું, ગુણીશું અને ભાગીશું.

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 800 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 1,120 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 720 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા

મહાવરો

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 1,280 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 4,900 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!