જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: અંક ગણિત  > Unit 5

Lesson 9: દશાંશઅપૂર્ણાંકોના ગુણાકાર

ગ્રીડ અને ક્ષેત્રફળના નમૂના વડે દશાંશ અપૂર્ણાંકનો ગુણાકાર રજુ કરો

સમસ્યા

આખી આકૃતિ એક પૂર્ણ છે.
ગુણાકારનું કયું સમીકરણ આપેલ આકૃતિને યોગ્ય રીતે દર્શાવે છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: