જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: અંક ગણિત  > Unit 1

Lesson 9: 100 સુધીની સંખ્યાઓના વ્યવહારિક પ્રશ્નો

2-પદ ધરાવતા 100 સુધીના સરવાળાના વ્યવહારિક પ્રશ્નો

સમસ્યા

લકી પાસે સોનાનાં સિક્કાની એક બેગ છે. તે 21 સોનાનાં સિક્કાને વાડામાં અને 14 સોનાનાં સિક્કાને રસોડામાં છુપાવે છે. લકી પાસે છુપાવવા માટે હજુ 13 સિક્કા બાકી રહે છે.
શરૂઆતમાં લકીની બેગમાં સોનાનાં કેટલા સિક્કા હતા?
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
સોનાનાં સિક્કા