જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: અંક ગણિત  > Unit 1

Lesson 9: 100 સુધીની સંખ્યાઓના વ્યવહારિક પ્રશ્નો

2-પદ ધરાવતા 100 સુધીના બાદબાકીના વ્યવહારિક પ્રશ્નો

સમસ્યા

પાળેલા પ્રાણીઓને બચાવનાર એક વ્યક્તિ પાસે 87 પ્રાણીઓ છે. તેમાંથી 41 ડોગ છે અને 32 બિલાડી છે. બાકી રહેલ પ્રાણીઓ સસલા છે.
પાળેલા પ્રાણીઓને બચાવનાર વ્યક્તિ પાસે કેટલા સસલા છે?
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
સસલા છે