જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 1: સરવાળો અને બાદબાકી

3,700 possible mastery points
નિપૂણતા મેળવી લીધી
નિપુણ
પરિચિત
પ્રયત્ન કર્યો
શરૂ નથી
પ્રશ્નોત્તરી
એકમ કસોટી

આ એકમ વિશે

આ મુદ્દામાં આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓ ઉમેરીશું અને બાદ કરશું. આ મુદ્દો 1+1-2 થી શરૂ થશે અને 1000 સુધીના સરવાળા અને બાદબાકી સુધી જશે. આપણે તેમાં સમૂહ બનાવવા, દશક લેવો અને વ્યવહારીક પ્રશ્નોને આવરી લઈશુ.

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 800 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા

મહાવરો

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 960 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા

મહાવરો

શીખો

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 1,200 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 3,700 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!