જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 2: ગુણાકાર અને ભાગાકાર

4,100 possible mastery points
નિપૂણતા મેળવી લીધી
નિપુણ
પરિચિત
પ્રયત્ન કર્યો
શરૂ નથી
પ્રશ્નોત્તરી
એકમ કસોટી

આ એકમ વિશે

આ મુદ્દા માં આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરીશું. આ મુદ્દો 1 અંકની સંખ્યાઓના ગુણાકાર અને ભાગાકારથી શરૂ થશે અને વધુ અંકોની સંખ્યાઓ સુધી જશે. આપણે સમૂહ બનાવવા, શેષ વધવી અને વાવ્હારિક પ્રશ્નોને આવરી લઈશું.

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 1,040 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા

મહાવરો

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 880 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 640 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 720 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 4,100 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!