જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: અંક ગણિત  > Unit 2

Lesson 3: ગુણાકાર: સ્થાન કિંમત અને ક્ષેત્રફળના નમુના

ક્ષેત્રફળના નમૂના વડે ગુણાકાર: 78 x 65

સલ 78x65 નો ગુણાકાર કરવા ક્ષેત્રફળના નમૂનાનો ઉપયોગ કરે છે. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ