જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

લઘુકોણ, કાટકોણ અને ગુરુકોણ દોરવા

આપેલા બિંદુઓ સાથે લઘુકોણ, કાટકોણ અને ગુરુકોણ કેવી રીતે દોરવા તે જાણો. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

બિંદુ A આગળ શિરોબિંદુ મુકવા આ ખૂણાના શિરોબિંદુને ખસેડો આપણે તેને અહીં મૂકીએ બિંદુ B માંથી કિરણ પસાર થઇ શકે તે માટે બીજું બિંદુ ખસેડો લઘુકોણ બનાવવા માટે નામ નિર્દેશન વિનાના બિંદુ માંથી પસાર થતું કિરણ દોરો લઘુકોણ એટલે 90 અંશ કરતા નાનો ખૂણો તો આપણે અહીં આ બીજું કિરણ બિંદુ B માંથી પસાર થાય એ રીતે દોરીએ આ પ્રમાણે હવે આપણે આ કિરણ માટે આ બંને માંથી કોઈ એક બિંદુ પસંદ કરવાનું છે અને તે કરતી વખતે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે કારણ કે તમે અહીં અંદર આ ખૂણાની સંજ્ઞા જોઈ શકો તમે જે ખૂણો માપી રહ્યા છો તે આ દર્શાવે છે કારણ કે તમે કદાચ કંઈક આ પ્રકારનું કરવા માંગો તમે અહીં આ કિરણને B માંથી પસાર કરો અને પછી આ કિરણને તમે અહીં જે પ્રમાણે આ કિરણને ફેરવશો તેમ તેમ તેની અંદર રહેલો ખૂણો પણ બદલાય છે તો આપણે અહીં આ કિરણને અહીં મુકીશું આ બિંદુ આગળ પરંતુ આ ખૂણો 90 અંશ કરતા મોટો હોય તો આપણે અહીં આ કિરણને આ બિંદુ પર મુકીશું પરંતુ આ ખૂણો 90 અંશ કરતા મોટો હોય એવું લાગે છે તેથી આપણે આ બિંદુને અહીં મૂકીએ આ પ્રમાણે અહીં આ ખૂણો 90 અંશ કરતા નાનો હોય એવું લાગે છે આપણે નીચે જઈએ આ લઘુકોણ છે કારણ કે તેનું માપ 90 અંશ કરતા ઓછું છે આપણે જવાબ ચકાસીએ પછીનું પ્રશ્ન જોઈએ બિંદુ A આગળ શિરોબિંદુ મુકવા ખૂણાના શિરોબિંદુને ખસેડો આપણે આને બિંદુ A આગળ મૂકીએ બિંદુ B માંથી કિરણ પસાર થઇ શકે તે માટે બિંદુ બિંદુ ખસેડો તો આપણે તેને આ પ્રમાણે કરીશું કંઈક આ રીતે અને પછી ગુરુકોણ બનાવવા નામ નિર્દેશન બિનના બિંદુ માંથી પસાર થતું કિરણ દોરો તેથી આપણે આ બિંદુ અથવા આ નીચેનું બિંદુ પસંદ કરવાનું છે જો તમે અહીં આ બિંદુ પસંદ કરો અહીં આ ખૂણો ગુરુકોણ બનતો હોય એવું લાગે છે પરંતુ તમારે અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે આ સંજ્ઞાને ધ્યાનમાં રાખવાની છે જો તમે આ બિંદુ પસંદ કારસો તો તમને આ ખૂણો 180 અંશ કરતા મોટો મળે અને તમારો જવાબ ખોટો પડી શકે તેથી આપણે આ બિંદુ પસંદ કરી શકીએ નહિ પરિણામે આપણે આ બિંદુ પસંદ કરવું પડે બિંદુ A આગળ શિરોબિંદુ મુકવા કોણનું બિંદુ ખસેડો આપણે તેને અહીં મુકીશું બિંદુ B માંથી કિરણ પસાર થઇ શકે તે માટે બિંદુ બિંદુ ખસેડો આપણે આ પ્રમાણે કરીએ અને હવે કાટખૂણો બનાવવા નામનિર્દેશન વિનાના બિંદુ માંથી પસાર થતું કિરણ દોરો આપણે આ બિંદુ અથવા આ બિંદુ પસંદ કરી શકીએ આપણે અહીં આ બિંદુ પસંદ કરીશું તમે જોઈ શકો કે અહીં કાટખૂણો રચાય છે નીચેનો પ્રશ્ન જોઈએ આ કાટખૂણો છે કારણ કે તેનું માપ 90 અંશને સમાન છે જવાબ ચકાસીએ વધુ એક ઉદાહરણ જોઈએ બિંદુ A આગળ શિરોબિંદુ મુકવા કોણનું બિંદુ ખસેડો બિંદુ B માટે કિરણ પસાર થઇ શકે તે માટે બીજું બિંદુ ખસેડો આપણે કંઈક આ પ્રમાણે મુકીશું અને પછી ગુરુકોણ બનાવવા નામ નિર્દેશન વિનાના બિંદુ માંથી પસાર થતું કિરણ દોરો આપણે તેના માટે આ બિંદુ અથવા આ બિંદુ પસંદ કરવાનું છે જો આપણે આ ઉપરનું બિંદુ પસંદ કરીએ જો આપણે અહીં આ બિંદુ પસંદ કરીએ તો અહીં આ ખૂણો 90 અંશ કરતા મોટો હોય એવું લાગે છે અહીં આ ગુરુકોણ છે કારણ કે તેનું માપ 90 અંશ કરતા વધારે છે જવાબ ચકાસીએ આશા છે કે તમને સમજ પડી ગઈ હશે