મુખ્ય વિષયવસ્તુ

કોટિકોણ અને પૂરકકોણનું પુનરાવર્તન

કોટિકોણ અને પૂરકકોણના પાયાની સમજનું પુનરાવર્તન કરો, અને કેટલાક મહાવરાના પ્રશ્ન માટે પ્રયત્ન કરો.
વડે ગોઠવવું: