જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

પાયાનું ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ઊંચાઈ તરીકે ઘનફળ

સમસ્યા

પેટે 32 ઘન એકમનું ઘનફળ ધરાવતો એક કાટકોણીય લંબચોરસ પ્રીઝમ એકમ ઘનનો ઉપયોગ કરીને બનાવ્યો. પ્રીઝમની ઉંચાઈ 4 એકમ છે.
પ્રીઝમના તળિયાના સ્તરની આકૃતિ કઈ હોવી જોઈએ?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: