મુખ્ય વિષયવસ્તુ
વર્તમાન સમય:0:00કુલ સમયગાળો :7:22

ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા લંબાઈ તરીકે ઘનફળનું માપન કરવું