મુખ્ય વિષયવસ્તુ

આકારમાં કાટખૂણા (અનૌપચારિક વ્યાખ્યા)

આકારમાં કાટકોણ ઓળખો.