જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

1-અંકની સંખ્યા ઉમેરવા સમૂહ બનાવવો

સલ 35 + 6 ઉમેરે છે.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

આપણી પાસે 35 ની સંખ્યા છે 3 દશકના સ્થાને છે. આથી તે 30 અથવા 3 દશક દર્શાવે છે. એક દસ, દસના બે સમૂહ, દસના ત્રણ સમૂહ અને પછી 5 એ એકમના સ્થાને છે આથી તે પાંચ એકમ દર્શાવે છે. આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ - એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ હવે, 35 અથવા 3 દશક અને 5 એકમ લઈએ 6 ઉમેરીએ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 એકમ અને હું ઈચ્છીશ કે વિડીયો અટકાવીને જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરો. 35 માં 6 ઉમેરો  ચાલો આપણે વિચારીએ હું એકમથી શરૂઆત કરું છું. આમ અહીં મારી પાસે 5 એકમ છે અને હું 6 એકમ ઉમેરું છું. તો આ બધું ભેગું મળીને શું થશે ? 5 એકમ વત્તા 6 એકમ મળીને 11 એકમ થશે અને હજુ પણ મારી પાસે આ 3 દશક છે તો આપણે કહી શકીએ આને બરાબર 3 દશક અને 11 એકમ છે હું અહીં લખું શકુ 3 દશક વત્તા 11 એકમ હવે અહીં થોડું મુશ્કેલ છે કારણ કે આપણે એકમના સ્થાને / કોઈપણ સ્થાને બે અંકની સંખ્યા લખી શકીએ નહિ . આ સંખ્યા 311 નથી. તે 3 દશક અને 11 એકમ છે. પરંતુ હું એ કેવી રીતે લખી શકું અથવા હું આનો સમૂહ કેવી રીતે બનાવું જેથી મને અહીં એક અંકની સંખ્યા મળે મારી પાસે શૂન્ય એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ છે. જે અહીં બે અંકની જગ્યાએ આવશે કોઈ એક એકમ જુઓ હું તેનો સમૂહ બનાવી શકું. અહીં મારી પાસે દસનો એક સમૂહ બનાવવા પૂરતા એકમ છે હું તેમાંથી 10 લઇ શકું તો ચાલો આપણે 10 લઇ લઈએ, ધ્યાન આપો, મેં અહીં શું કર્યું, મેં આ 10 લીધા, અને તેનો એક સમૂહ બનાવ્યો . મેં 10 લીધા, આ 10 એકમ મેં અહીં સાથે મુક્યા આમ મેં આ દસનો નવો સમૂહ બનાવ્યો . હવે આપણી પાસે શું છે ? તો તમે જયારે આ રીતે સમૂહ બનાવો છો, ત્યારે તમને એક, બે, ત્રણ, ચાર દશક મળશે 4 દશક અને હવે તમારી પાસે એકમ કેટલા છે ? 4 દશક વત્તા ? જુઓ, મેં અહીં આ બધા 10 એકમોનો એક સમૂહ બનાવ્યો અને અહીં મારી પાસે આ એક એકમ બાકી રહે છે આથી હું અહીં લખી શકું 4 દશક વત્તા 1 એકમ ફરીથી 3 દશક અને 11 એકમ એ 4 દશક એ 1 એકમ જેટલું જ છે અને આપણે અહીં લખી શકીએ, 1 એકમ અને 4 દશક હવે જો તમને આ રીતે નહિ કરવું હોય અને આ બધું દોરવું નહિ હોય અને આ રીતે સમૂહ નહિ બનાવવો હોય તો તમારે આ તમારા મનમાં ગણતરી કરવી પડશે પરંતુ જરા જુદી રીતે વિચારીએ તમે કહી શકો, '5 વત્તા 6' બરાબર 11 એકમ થશે પરંતુ અહીં એકમના સ્થાને હું 11 લખી શકું નહિ આથી હું કહી શકું, " આને બરાબર 1 દશક વત્તા 1 એકમ " આ કંઈક એવું શીખવે છે, 5 વાત 6, એ 11 છે, જો હું 11 11 લખું છુ તો, 11 માં 1 દશકના સ્થાને છે અને આ 1 એકમ ના સ્થાને છે. આથી તે 1 દશક વત્તા 1 એકમ છે. આમ, તમે જયારે 5 વત્તા 6 એ 11 છે એમ કહો છો તો એ 1 દશક વત્તા 1 એકમ જેટલું જ છે. અને પછી તમે તમારા દશક ઉમેરો છો 1 દશક વત્તા બીજા 3 દશક બરાબર 4 દશક થશે પરંતુ હું ઈચ્છું છું કે તમે આના પાર ધ્યાન આપો. તમે માત્ર એમ જ એવું નથી કહેતા કે "ઓહ" 5 વત્તા 6 એ 11 છે, આથી હું એકનો એક અંક અહીં એકમના સ્થાને લખું છું, અને બીજો અંક એક અહીં દશકના સ્થાને લખું છું તમે આવું કરો છો કારણે તમે સમૂહ બનાવો છો. તમે એવું કહો છો કે આ એકમ માંથી હું 10 લઇ શકું અને દસનો એક નવો સમૂહ બનાવી શકું અને એમ કરવાથી એકમના સ્થાને માત્ર 1 બાકી રહે છે અને અંક 1 એ એકમના સ્થાને છે અને બાકીના બધાને મેં દશના નવા સમૂહમાં ફેરવી દીધા છે.