જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સરખામણીનો વ્યવહારિક પ્રશ્ન: કીટકો

સલ 2 સંખ્યાઓને સરખાવીને વ્યવહારિક પ્રશ્નો ઉકેલે છે. આ પ્રશ્નોમાં 10 કે તેનાથી નાની સંખ્યાઓનો ઉપયોગ થયો છે.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

લીઝા પાસે તેના કીટકઘરમાં 9 કીટક હતા  ચાલો અહીં લખીએ લીઝા પાસે તેના કીટક ઘરમાં નવ કીટક હતા તેની પાસે ડેઈઝી કરતા એક વધારે છે. ડેઈઝી પાસે કેટલા કીટક છે ? આપણે તે શૉધવાનું છે આમ, આપણે ડેઈઝી પાસે કેટલા કીટક છે તે શોધવાનું છે અહીં આ પ્રશ્નચિન છે હવે, જયારે તમે આવા કોયડાઓ જુઓ છો  ત્યારે તમે વિચારો,  ડેઈઝી પાસે લીઝા કરતા વધારે અથવા ઓછા છે ?  જુઓ અહીં લીઝા પાસે ડેઈઝી કરતાં એક વધારે છે.  તો લીઝા પાસે વધારે હશે અને કેટલું વધારે ? એક વધારે તો ડેઈઝી પાસે લીઝા કરતાં એક ઓછું હશે. જો લીઝા પાસે ડેઈઝી કરતાં એક વધારે, અને ડેઈઝી પાસે લીઝા કરતાં એક ઓછું, તો આપણે એક ઓછું કેવી રીતે લખીશું ? અહીં જુઓ આપણે એક ઓછું કરી શકીએ. આ એક ઓછું આનો અર્થ એમ કે ડેઈઝી પાસે લીઝા કરતાં એક ઓછું છે તો ડેઈઝીપાસે કેટલા છે ? જુઓ, એની પાસે આઠ કીટક છે  આઠ કીટક હવે આને જુદી રીતે પણ કરી શકાય,  તમે લીઝાના કીટક દોરી શકો એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ. ડેઈઝી કરતાં એક વધારે એટલે કે ડેઈઝી પાસે આનાં કરતાં એક ઓછું છે.  તમે અહીંથી એક લઇ લો છો,  અને તમારી પાસે એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ બાકી રહે છે. ચાલો વધુ એક ઉદાહરણ જોઈએ.  અહીં તેઓ કહે છે, નાના બોક્ષમાં મોટા બોક્ષ કરતાં 7 ગ્રામ ઓછો જથ્થો છે. નાના બોક્ષમાં 6 ગ્રામ જથ્થો છે.  ચાલો આપણે લખીએ નાના બોક્ષમાં 6 ગ્રામ જથ્થો છે.  આપણે શોધવાનું છે કે,  મોટા બોક્ષમાં કેટલો જથ્થો છે  મોટું બોક્ષ આ પ્રશ્નાર્થચિહ્નન છે,  હવે, આપણે આગળના કોયડામાં કર્યું એમ  મોટા બોક્ષમાં મોટો જથ્થો હશે કે ઓછો જથ્થો હશે ? અને આપણે આ બોક્ષના નામ પર ધ્યાન ન આપતા, તેઓ શું જણાવે છે, તેના પર ધ્યાન આપીએ  તેઓ કહે છે કે નાના બોક્ષનો જથ્થો,  મોટા બોક્ષના જથ્થા કરતાં સાત ગ્રામ ઓછો છે, સાત ગ્રામ ઓછો છે, આમ, આ નાનું બોક્ષમાં, મોટા બોક્ષ કરતાં સાત ગ્રામ ઓછું છે. બીજી રીતે કહીએ તો મોટા બોક્ષમાં નાના બોક્ષ કરતાં સાત ગ્રામ વધારે છે.  નાનું બોક્ષ છ ગ્રામનું છે, વત્તા સાત ગ્રામ, આ સાત ગ્રામ વધારે છે  તો મોટા બોક્ષમાં કેટલો જથ્થો છે ? જુઓ છ વત્તા સાત 13 છે. છ વત્તા સાત બરાબર 13 છે.