જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

લંબાઈ મુજબ ક્રમમાં ગોઠવવું

સલ 3 વસ્તુઓને લંબાઈ પ્રમાણે ગોઠવે છે અને ત્રીજી વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને પરોક્ષ રીતે 2 વસ્તુની લંબાઈને સરખાવે છે.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ