જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સ્થાનકિંમતના બ્લોકનો ઉપયોગ કરી 100 સુધીની સંખ્યાની બાદબાકી કરવી

સમસ્યા

નીચે આપેલ સ્થાનકિંમત બ્લોક પરથી કયું સમીકરણ દર્શાવી શકાય?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: