જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

2-અંકની ચાર સંખ્યાઓ ઉમેરવાના વ્યવહારિક પ્રશ્નો

સમસ્યા

ટીના સ્થાનિક ફૂડબેંકમાં ફૂડ દાન કરે છે. નીચેનું કોષ્ટક દર્શાવે છે કે તે શું દાન કરી રહી છે.
ફૂડનો પ્રકારસંખ્યા
પાસ્તા બોક્ષ14
સોસના જાર15
બિનના ડબ્બા27
શાકભાજીના ડબ્બા26
બધું મળીને ટીના ફૂડબેંકમાં કેટલી વસ્તુઓ દાન કરે છે?
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
વસ્તુઓ