જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

લંબાઈના વ્યવહારિક પ્રશ્નો

સમસ્યા

ઓટા, ઇલ્યાસ, અને હંસ તેઓની સીડીઓની લંબાઈ માપે છે.
મિત્રસીડીની લંબાઈ
ઓટા23 m
ઇલ્યાસ47 m
હંસ29 m
ઇલ્યાસ અને હંસ બંનેની સીડીઓ મળીને સંયુક્ત લંબાઈ કેટલી થાય?
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
m