જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

શબ્દ સ્વરૂપમાં દશાંશ અપૂર્ણાંક

સલ 0.17  અને 40.03 ને શબ્દોમાં લખે છે.  તે ચોવીસ શતાંશને સંખ્યાનો ઉપયોગ કરી લખે છે.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ