જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 1: ગણતરી અને સ્થાન કિંમત

1,300 possible mastery points

આ એકમ વિશે

ગણતરી કરતા શીખો. તમને કેટલી વસ્તુઓ દેખાય છે તે કહો. ટીન નંબર્સ વિશે જાણો અને તેને કઈ રીતે વિભાજિત કરાય છે તે શીખો.

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 720 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 320 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 1,300 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!