જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

1 ને અપૂર્ણાંક તરીકે દર્શાવવો

સેલ 1ને અપૂર્ણાંક તરીકે દર્શાવવા અપૂર્ણાંક મૉડલ્સ અને સંખ્યા રેખાનો ઉપયોગ કરે છે. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

માની લો આ વર્તુળ જેવો દેખાતી વસ્તુ એક પૂર્ણ સૂચવે છે આપણે તેને બે સરખા ભાગ માં વિભાજિત કરીયે અને એક ભાગ ને છાયાંકિત કરીયે તો તે એક ના છેદ માં બે દર્શાવે છે જો બન્ને ભાગ ને છાયાંકિત કરીયે તો તે બે ના છેદ માં બે દર્શાવે છે આમ બે માંથી બન્ને ભાગ ને આપણે છાયાંકિત કર્યા છે તો આખી પૂર્ણ આકૂર્તિ નો કેટલામો ભાગ છાયાંકિત છે તેમ કહી શકાય આપણે પેહલા પણ ગણી વખત જોયું છે તે આખી આકૂર્તિ નો બે ના છેદ માં બે ભાગ છે તેમ કહેવાય આપણે જોઈ શકીયે છીએ આપણે આખી જ આકૂર્તિ ને છાયાંકિત કરેલ છે માટે તેને બરાબર લખી શકાય એક પૂર્ણ માટે આપણ તેને બે સરખા ભાગ કરવા ની તે માટે આપણે બે સરખા ભાગ જ કરવાની જરૂર નથી આપણે તેના ત્રણ એક સરખા ભાગ પણ કરી શકીયે તો ચાલો તેમ કરીએ તેના ત્રણ એક સરખા ભાગ દર્શાવીએ જુઓ તે મર્સીટિસ ના સિમ્બોલ જેવો દેખાય છે આમ હવે ત્રણ એક સરખા ભાગ ને છાયાંકિત કરીએ આ છે ત્રણ માંથી એક ભાગ એટલે કે ૧\૨ આ ૨\૨ અને આ છે ૩\૨ માટે ફરી એક વાર ત્રણ ના છેદ માં ત્રણ બરાબર એક પૂર્ણ થાય થોડું વધારે સહદિત સમજીયે આપણે વધુ એક પૂર્ણ આકૃતિ લઈએ હવે તેને એક ભાગ માં વિભાજીત કરીએ તો શું થાય જુઓ તો આપણે અહીં દર્શવ્યું છે આખી આકૃતિ નું એક જ ભાગ અને તે આખી આકૃતિ ને પસન્દ કરીને છાયાંકિત કરીએ તો હવે કહો આકૃતિ નો કેટલામાં ભાગ છાયાંકિત કરેલ છે આપણી પાસે એક સરખો જ ભાગ હતો અને તે એક જ ભાગ ને આપણે છાયાંકિત કર્યો માટે ૧\૧ ભાગ છાયાંકિત છે તેમ કહેવાય અને તે એક રીતે એક પૂર્ણ જ દર્શાવે છે જુઓ અહીં એક ભાગ જોઈ શકાય છે બે ના છેદ માં બે અને ત્રણ ના છેદ માં ત્રણ અથવા એક ના છેદ માં એક તે દરેક એક સરખી કિંમત દર્શાવે છે તે દરેક એક પૂર્ણ દાર્શવે છે આપણે તે સંખ્યા રેખા વડે પણ દરસાવી શકીયે છે સંખ્યા રેખા પર અહીં શૂન્ય લઈએ એ આ એક છે વધુ આગળ પણ જઈ શકાય જુઓ આ એક ના છેદ માં એક છે એટલે કે અહીં શૂન્ય અને એક વચ્ચે એક ભાગ તેમ કહેવાય આ આખો ભાગ એક પૂર્ણ છે માટે એક સંખ્યા પરથી આ બીજી સંખ્યા પર જઈએ તો એક પૂર્ણ ભાગ દાર્શવે છે જો આપણે તેના બે એક સરખા ભાગ કરીએ અને જો અહીં થી બે એકમ ખસીએ તો એક પહુચીયે અને અંતે તેના ત્રણ એક સરખા ભાગ કરીએ તો આ એક બે ત્રણ એક સરખા ભાગ અને અને ત્રણ એકમ ખસીએ એક બે અને ત્રણ એકમ માટે ફરીથી એક પર જ પહુચીયે આમ બે ના છેદ માં બે અને ત્રણ ના છેદ માં ત્રણ અને એક ના છેદ માં એક તે દરેક દ્રારા એક ને જુદી જુદી દરસાવી શકાય અથવા તે દરેક એક પૂર્ણ ભાગ જ દાર્શવે છે તેમ કહી શકાય