જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

એકી અને બેકી સંખ્યાઓવડે પેટર્ન

સમસ્યા

સારા બે સંખ્યાઓને ઉમેરે છે અને એકી સરવાળો મેળવે છે.
સારાએ ઉમેરેલ સંખ્યા વિષે શું સાચું હોવું જોઈએ?
જવાબ 1 પસંદ કરો: