જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ચિત્રઆલેખને વાંચવો (બહુ-પદવાળો પ્રશ્ન)

સમસ્યા

ઓલીવિઆએ તેના બગીચામાં દરેક પ્લાન્ટ પર ચાંચડની સંખ્યા ગણાવી, પછી નીચેનો ગ્રાફ બનાવ્યો.
=5ચાંચડ
જો 10 ચાંચડ લેટીસથી રજકો સુધી જાય છે, તો કયા 2 પ્રકારના છોડ પર ચાંચડની સંખ્યા સમાન હશે?
જવાબ 2 પસંદ કરો: