જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

100 સુધીના સરવાળા માટેની રીત પસંદ કરો.

સમસ્યા

કોઈ એક રીત પસંદ કરો કે જે 43+43 નો સરવાળો કરવા માટે ઉપયોગી થાય.
લાગુ પડતાં તમામ જવાબો પસંદ કરો: