જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

રેખા આલેખનું અવલોકન

રેખા આલેખની પાયાની બાબતોનું અવલોકન કરો અને પછી રેખા આલેખ બનાવવાનો અને વાંચવાનો મહાવરો કરો.

સંખ્યા આલેખ શું છે?

સંખ્યા આલેખ એ સંખ્યા રેખા સાથે માહિતી પ્રદર્શિત કરવા માટેની એક રીત છે.
સંખ્યા આલેખને બિંદુ આલેખ પણ કહેવામાં આવે છે.
નીચે એક કલાકમાં એક સંખ્યા આલેખનું એક ઉદાહરણ છે જે 17 કાચબા અંતર દર્શાવે છે પ્રવાસ કરે છે (આપણે જાણીએ છીએ કે ત્યાં 17 કાચબા છે કારણ કે ત્યાં સંખ્યા આલેખ પર 17 બિંદુઓ છે).
3 બિંદુ 21 ના ઉપર નો અર્થ છે કે એક કલાકમાં 3 કાચબાએ 21 મીટર અંતર કાપ્યું હતું.
સંખ્યા આલેખ વિશે વધુ સીખવા માંગો છો? ચકાસો this video.

સંખ્યા આલેખ પર માહિતીને આલેખવું

એક સંખ્યા આલેખ પર માહિતીને આલેખવા માટે, માહિતીમાં દરેક સંખ્યા ઉપર આપણે બિંદુ (અથવા એક્સ) મૂકીએ છીએ. જો માહિતીમાં કોઈ સંખ્યા બે વખત દેખાય ,ત્યારે આપણે તે સંખ્યાના ઉપર બે બિંદુઓ મુકીશું.
ઉદાહરણ તરીકે , માહિતીનો આલેખ 4,5,5,6 આ રીતે દેખાશે:
સંખ્યા આલેખ પર માહિતીને આલેખવા વિશે વધુ શીખવા માંગો છો? ચકાસો this video.

સ્વાધ્યાય 1: સંખ્યા આલેખનું વાંચન

પ્રશ્ન 1A
એલિયનના હાથની લંબાઈ નીચે દર્શાવેલ છે.
કેટલા એલિયન ના હાથો 96 જેટલા લાંબા છે?
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
એલિયનના હાથ

આ રીતના દાખલા વધુ ઉકેલવા માંગો છો?ચકાસો this exercise.

પ્રશ્ન સમૂહ 2: સંખ્યા પર માહિતી દર્શાવો

પ્રશ્ન 2A
5 મિત્રોએ નવા નેકલેસ બનાવ્યા.
લંબાઈ 52, 51, 52, 54, અને 52 સેન્તિમીટર છે.

લંબાઈનો સંખ્યા આલેખ બનાવો.

આવા વધુ દાખલાનો પ્રયાસ કરવા માગો છો? આ સ્વાધ્યાયો તપાસો: સંખ્યા રેખા બનાવો
સંખ્યા રેખા પર માહિતી દર્શાવો.