જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

આ એકમ વિશે

Learn what it means for two figures to be similar, and how to determine whether two figures are similar or not. Use this concept to prove geometric theorems and solve some problems with polygons.

શીખો

  • આ પ્રકરણમાં વિડીયો કે આર્ટિકલ ઉપલબ્ધ નથી
આ પાઠમાં આગળ વધવા માટે તમારા વિસ્તારોને ઓળખો:
આ પાઠમાં આગળ વધવા માટે તમારા વિસ્તારોને ઓળખો:
Test your understanding of Similarity with these NaN questions.