જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ત્રિકોણની સમરૂપતાનો પરિચય

ત્રિકોણની સમરૂપતાની પૂર્વધારણાનું પુનરાવર્તન કરો અને સમરૂપ ત્રિકોણો નક્કી કરવા તેમનો ઉપયોગ કરો.

ત્રિકોણની એકરૂપતાની શરતો કઈ છે?

ખૂખૂઅનુરૂપ ખૂણાની બે જોડ સમાન છે
બાબાબાઅનુરૂપ બાજુની ત્રણ જોડ સમપ્રમાણમાં છે
બાખૂબાઅનુરૂપ બાજુની બે જોડ સમપ્રમાણમાં છે અને તેમીની વચ્ચેનો અનુરૂપ ખૂણો સમાન છે
ત્રિકોણની સમરૂપતા માટે વધુ શીખવું છે? ચકાસો આ વિડીયો.

તમારી સમજ ચકાસો

પ્રશ્ન 1
કયો ત્રિકોણ ત્રિકોણ A ને સમાન છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો:

આવા વધુ પ્રશ્નોનો મહાવરો કરવો છે? ચકાસો આ મહાવરો ખૂખૂ માટે શરત આ મહાવરો બાબાબા માટે શરત.