જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

નળાકારનું ઘનફળ

સમસ્યા

નળાકારનું ઘનફળ શોધો.
π ના સંદર્ભમાં યોગ્ય જવાબ લખો અથવા π ના સ્થાને 3.14 નો ઉપયોગ કરો.
એકમ3