જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

અવિભાજ્ય અવયવો

સમસ્યા

65 ના અવિભાજ્ય અવયવ શું છે?
તમારો જવાબ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર સ્વરૂપે આપો, જેમ કે 2×3, અથવા એક અવિભાજ્ય સંખ્યા તરીકે, જેમ કે 17.