જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

બાજુઓ અને ખુણાઓ મુજબ ત્રિકોણની ગોઠવણી

સમસ્યા

ત્રિકોણના ખૂણાઓને નાનાથી મોટા ક્રમમાં ગોઠવો.
1
નોંધ: માપન માટે આકૃતિ દોરવી જરૂરી નથી.