જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

વધુ અંકની સંખ્યાઓનો સરવાળો કરવો: 48,029+233,930

પ્રમાણભૂત અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરીને 48,029+233,930 ઉમેરો.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

આપણે અહી આ વિડીઓમાં 48029 ને 233930 માં ઉમેરવા જઈ રહ્યા છીએ હું ઇચ્છુ છુ કે તમે હંમેશાની જેમ વિડીઓ અટકાવો અને તે જાતે જ શોધવાનો પ્રયત્ન કરો અને પછી જુઓ કે આપણા બંનેનો સમાન છે કે નહિ આશા છે કે તમે ગણતરી કરી લીધી હશે હું પ્રશ્નોને આ રીતે ઉકેલીશ સૌ પ્રથમ મોટી સંખ્યાને ઉપર લખીશ ઘણા બધા અંકો ઘરાવતી સંખ્યાઓનો સરવાળો જુદી જુદી રીતે કરી શકાય પરંતુ હું અહી પ્રમાણિત રીતનો જ ઉપયોગ કરીશ તો આપણે સૌ પ્રથમ મોટી સંખ્યાને ઉપર લખીશું હવે હું આ નાની સંખ્યાને નીચે લખીશ પરંતુ તેમની સ્થાન કિંમત તદ્દન એક બીજાની નીચે આવે તે રીતે લખીશું એટલે કે અહી ઉપરની સંખ્યાનો એકમનો અંક જ્યાં આવે છે તેની નીચે હું અહી આ સંખ્યાનો એકમનો અંક લખીશ અહી આ સંખ્યામાં મહત્તમ સ્થાન કિંમત 10000 છે તેથી આપણે તેને આ પ્રમાણે લખીશું 48029 9 એકમ 0 એકમ 2 દશક 3 દશક અને આ જ પ્રમાણે હવે આપણે આ બંને સંખ્યાનો સરવાળો કરી શકીએ સૌ પ્રથમ આપણે અહી એકમના સ્થાનથી શરૂઆત કરીશું જયારે પણ તમે સંખ્યાઓને ઉમેરો ત્યારે હંમેશા એકમના સ્થાનથી શરૂઆત કરો 0 એકમ + 9 એકમ = 9 એકમ ત્યાર બાદ આપણે દશકના સ્થાન પર જઈએ 3 દશક + 2 દશક = 5 દશક ત્યાર બાદ આપણે 100 ના સ્થાન પર જઈશું 9 સો + 0 સો = 900 થાય હવે અહી 1000 ના સ્થાને તમને કઈક રસ્પ્રત જોવા મળશે 3 હાજર + 8 હાજર જેના બરાબર 11 હાજર થાય પરંતુ આપણે અહી 11 હાજરને 1 હાજર + 1 દસ હાજર તરીકે લખી શકીએ ઘણી વાર તમે અહી વદ્દી તરીકે 1 લો છો 3 + 8 11 થાય જ્યાં તમે અહી વદ્દી તરીકે 1 લેશો પરંતુ તમે અહી ખરેખર ફરિથી જૂથ બનાવી રહ્યા છો 3 હાજર + 8 હાજર 11 હાજર થાય જ્યાં તમે 100 ના સ્થાને 1 લાખો છો અને પછી અહી 10 હાજરના સ્થાને પણ 1 લાખો છો તો હવે એક 10 હાજર + ત્રણ 10 હાજર + ચાર 10 હાજર 1 + 3 + 4 8 થશે એટલે કે તેના બરાબર 80000 અને હવે અંતે આપણી પાસે અહી 2 સો હાજર છે અને આ આપણો જવાબ થશે 281959 શું તમે પણ આ જ જવાબ મેળવ્યો 0