જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સ્કેલ ચિત્ર: સેન્ટિમીટરથી કિલોમીટર

નકશા પર બે શહેરો કેટલા દૂર હોવા જોઈએ તે નક્કી કરવા માટે સેલ ગુણોત્તરનો ઉપયોગ કરે છે. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

એક નકશામાં 7cm: 10km ના પ્રમાણમાં માપ લીધેલ છે. જો બે શહેરોનું અંતર60km હોય તો, નકશામાં તે બેશહેરોનુંઅંતર સેમીમાં કેટલું હશે ? જુઓ કે તેઓએ આપણને માપ આપ્યું છે દર 10 કિલોમીટર માટે નકશો આપણને 7 સેન્ટિમીટર નું અંતર બતાવે છે અથવા બીજીરીતે કહીએતો જો નકશામાં તમે 7 સેન્ટિમીટરનું અંતર જુઓ તો સમજવાનુંકે તે હકીકતમાં 10 કિલોમીટરનું અંતર દર્શાવે છે હવે, તેઓ કહે છે કે બે શહેરો વચ્ચેનું અંતર 60 કિલોમીટર છે. બરાબર 60 કિલોમીટર જે કહી શકાય કે તે 10 કિલોમીટરના 6 ગણા જેટલા છે માટે અહીંગુણ્યાં 6 લખીએ. હવે જો તમારે નકશામાં 10 કિલોમીટરના 6 ગણા જોઈએ તો તમારે 7 સેન્ટીમીટરના પણ 6 ગણા કરવા પડે. અને 7 ગુણ્યાં 6 કરતા આપણને 42 સેન્ટિમીટર મળે હવે કહો કે નકશામાં બે શેહરોનું અંતર સેન્ટીમીટરમાં કેટલુંહશે ? બરાબર છે 42 સેન્ટિમીટર