જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

એકમ દર કોયડા ઉકેલવા

જયદાને તેના માર્ગ પર અખબાર પહોંચાડવા માટે 3 કલાકનો સમય લાગે છે. તેણીનો અખબારો પહોંચાડવાનો કલાક દીઠ દર શું છે? સલ ખાન અને Monterey Institute for Technology and Education દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

જયેશને 189 વર્તમાનપાત્રોનું વિતરણ કરવામાં 3 કલાકનો સમય લાગે છે. તો તેના દ્ધારા થતા વિતરણનો પ્રતિ કલાકનો દર શોધો. આમ,આ પ્રથમ વાક્ય જણાવે છે કે તે 3 કલાકનો સમય લે છે. 189 વર્તમાનપાત્રોનો વિતરણ કરવા માટે. આમ, તમારી પાસે દરેક 189 વર્તમાન પાત્રોના માટે અહીં 3 કલાકનો સમય છે. તો આ માહિતી પ્રથમ વાક્ય આપેલ છે. પણ આપણે પ્રતિ કલાકનો દર અથવા પ્રતિ કલાકે થતું વિતરણ શોધવાનું છે. તેથી આપને આ દરને વ્યસ્ત કરીને લખીયે. તેને આ રીતે પણ લખી શકાય. 189 વર્તમાનપાત્રો છે 3 કલાકનો માટે. જે સરખી જ પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે આપણે ફક્ત અંશ અને છેદને ઉલટાવી નાખ્યા છે. ચાલો હવે તેનું સાદું રૂપ આપીયે. જુઓ કે અંશમાં આપેલ સંખ્યા એ 3 વડે વિભાજ્ય છે કે નહિ. 1 વતા 8 બરાબર વતા 9 વતા 9 બરાબર ૧૮ આમ , આ સંખ્યા 3 વડે વિભાજ્ય છે. તો ચાલો અંશ અંને છેદ બંને 3 વડે ભાગીએ જેથી સાદું રૂપ મળે. હવે જો 189 ને 3 વડે ભાગીએ તો.. ચાલો અહીં ભાગાકાર કરીએ. 189 ભાગ્ય 3 3 છક 18 , 3 ના છ ગણા 18 બાદ કરતા શૂન્ય. ઉપરથી 9 ઉતારીએ. 3 તારી 9 , 9 માંથી 9 બાદ કરતા શેવ શૂન્ય . આમ , 189 ને 3 વડે ભાગતા 63 મળે. અને 3 ને 3 વડે ભાગતા 1 મળે. અંશ અને છેદ બંને સરખી સંખ્યા વડે જ ભાગવું પડે. તો હવે આપણી પાસે દર 1 કલાકે 63 વર્તમાનપત્રો છે. અથવા આમ પણ લખી શકાય 63 ના છેદમાં 1 વર્તમાનપત્રો પ્રતિ કલાક [વર્તમાનપત્રો /કલાક] હવે 63 ના છેદમાં 1 એ 63 જ કહેવાય. તેને આ રીતે પણ લખી શકાય. 63 વર્તમાનપત્રો પ્રતિ કલાક [63 વર્તમાનપત્રો/કલાક ]