વર્ગ 5 (ભારત)

લોડ થઈ રહ્યું છે

શરૂ કરો
આકારો, અંદાજ, સાદી ક્રિયાઓ, મોટી સંખ્યાનું પુનરાવર્તન

આ પ્રકરણમાં આપણે સ્થાન કિંમત વિશે શીખીશું , તેમની સરખામણી કેવી રીતે કરવી, કેવી રીતે ઓળખવું, અને આ મુદ્દાની સમજ વધારવા આપણે કેટલોક મહાવરો કરીશું.
શીખવાની શરૂઆત કરો: આકારો, અંદાજ, સાદી ક્રિયાઓ, મોટી સંખ્યાનું પુનરાવર્તન