જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 3: ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ - ભાગ 1

આ એકમ વિશે

આકારનું ક્ષેત્રફળ તેની સપાટીની હદ અથવા માપ છે. આ પ્રકરણમાં આપણે ક્ષેત્રફળ અને ફીટમાં લંબાઈનું માપન અને પરિમિતિના ખ્યાલો વિશે વધુ શીખીશું.