મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ભાગ અને પૂર્ણ

શીખો
મહાવરો
અપૂર્ણાંકોને ઓળખો7 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
સમ-અપૂર્ણાંકો (અપૂર્ણાંકના નમૂના)7 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
આકૃતિ દ્વારા અપૂર્ણાંકની સરખામણી 17 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
સમાન અંશ ધરાવતા અપૂર્ણાંકની સરખામણી કરો7 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
અપૂર્ણાંકોને ક્રમમાં ગોઠવો4 પ્રશ્નોના 3ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
પ્રમાણ શોધો7 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!

આ એકમ વિશે

અપૂર્ણાંક એ એક નાનો ભાગ, જથ્થો અથવા કંઈકનું પ્રમાણ છે. આ પ્રકરણમાં આપણે આ શબ્દને વિશે વધુ જાણીશું અને અપૂર્ણાંક, પ્રમાણ, મિશ્ર સંખ્યા, આકૃતિ કે કલ્પના અને દર આધારિત કોયડાઓ વિશે વધુ શીખીશું.