જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: ધોરણ 5 ગણિત (ભારત) > Unit 9

Lesson 1: દશાંશ સંખ્યાઓ

દશાંશની બાદબાકી : 10.1-3.93

સેલ "પ્રમાણિત અલગોરિધમ" નો ઉપયોગ કરીને 10.1-3.93 ની બાદબાકી કરે છે. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

ચાલો દસ પોઇન્ટ એક ઓછા ત્રણ પોઇન્ટ ત્રાણું કરવાની કોસીસ કરીયે અને પહેલા તમે વિડિઓ અટકાવીને પ્રયત્ન કરી જુઓ પછી આપણે જોઈએ કે આપણે સરખી રીતે જ ગણતરી કરી છે કે નહિ તો ચાલો આપણે ફરીથી રકમ નીચે લખીયે અહીં આપણે દશાંશ ને એક લાઈન માં રાખવાની કોસીસ કરીયે આથી દસ પોઇન્ટ એક ઓછા સ્થાન કિંમત નું ધ્યાન રાખીયે તો ત્રણ એ એકમ ના સ્થાને છે તેથી ત્રણ ને આપણે શૂન્ય ના નીચે લખીશું ત્રણ પોઇન્ટ ત્રાણું ચાલો હવે બાદબાકી કરીયે પરંતુ બાદબાકી કરતા પહેલા જુઓ કે મોટી સંખ્યા હંમેશા ઉપર અને નાની સંખ્યા હંમેશા નીચે હોવી જોઈએ અહીં આપણી પાસે કોઈ સંખ્યા નથી તો અહીં આપણે શૂન્ય ઉમેરી શકીયે દસ પોઇન્ટ એક એ દસ પોઇન્ટ દસ બરાબર જ છે પરંતુ તો પણ અહીં થોડી તકલીફ તો છે શૂન્ય એ ત્રણ કરતા નાની સંખ્યા છે એક એ નવ કરતા નાની સંખ્યા છે શૂન્ય એ ત્રણ થી નાની સંખ્યા છે તો આથી આપણે અહીં સમૂહ બનાવા પડશે તો આપણે અહીં સમૂહ બનાવીયે આથી આપણે પહેલા અહીંથી દસ લઈશું અને એક દસ એ દસ એકમ બરાબર છે તો આથી તો તેને અહીં એકમ ના સ્થાને લખું છું હવે આમાંથી હું એક એકમ લઇ લઉં છું તો મારી પાસે નવ એકમ રહેશે અને એક એકમ ને હું અહીં એક દશાંશ ને આપીશ તો એક એકમ બરાબર દસ દશાંશ વતા એક દશાંશ બરાબર અગિયાર દશાંશ હવે હું અગિયાર દશાંશ માંથી એક દશાંશ લઇ લઉં છું અને તેને સતાઉન્સ ના સ્થાને આપીશ એક દશાંશ બરાબર દસ સતાઉન્સ થશે હવે મારી પાસે ઉપર મોટી સંખ્યા છે અથવા તો નીચેના સંખ્યા ને બરાબર સંખ્યા છે આથી દસ ઓછા ત્રણ બરાબર સાત થશે દસ ઓછા નવ બરાબર એક પછી આ દશાંશ ચિન્હ નવ ઓછા ત્રણ બરાબર છ અને હવે અહીં કશું નથી આથી દસ પોઇન્ટ એક ઓછા ત્રણ પોઇન્ટ ત્રાણું બરાબર છ પોઇન્ટ સત્તર થાય