જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

એકમ ઉમેરીએ ત્યારે સ્થાન કિંમતની સમજ

સલ સ્થાન કિંમત વિશે વિચારીને 37 + 2 ઉમેરે છે.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

આ 37 ની સંખ્યા દર્શાવવાની એક રીત છે  37 ની સંખ્યામાં ત્રણ એ દશકના સ્થાને છે. આથી, આ ત્રણ એ ત્રણ દશક દર્શાવે છે ધ્યાનથી જુઓ, આ એક દશક છે આ બીજુ દશક છે આ ત્રિજુ દશક છે અથવા 30 તમે અહીં દરેક દશકમાં જોઈ શકો છો એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ છે. હવે સાત એકમના સ્થાને છે તે સાત એકમ દર્શાવે છે તમે અહીં જોઈ શકો છો, એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ  છ, સાત, આમ, તમે કહી શકો 37 37  બરાબર ત્રણ દશક, વત્તા સાત એકમ હવે મારે જો 37 માં કૈક ઉમેરવું હોય તો શું ? 37 માં મારે બે ઉમેરવાં છે કેટલાં દશક અને કેટલાં એકમ ? ચાલો વિચારીએ આપણે બે ઉમેરવાંના છે, આથી આપણે બે ઉમેરીશું, તો આપણે એક બે ઉમેરીએ આમ, હજુ આપણી પાસે ત્રણ દશક છે, તો ચાલો તે લખીએ. ત્રણ દશક હવે આપણી પાસે એકમની સંખ્યા જુદી છે, આપણી પાસે હવે એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, આપણી પાસે હવે નવ એકમ છે બીજી રીતે વિચારીએ તો, સાત એકમ વત્તા બે એકમએ નવ એકમ છે હું અહીં લખું છું નવ એકમ અથવા બીજી રીતે જોઈએ તો, 37 હું ફરીથી લખું છું, 37 વત્તા 2 બરાબર ત્રણ દશક, આમ, હું અહીં લખું છું કે 37 વત્તા 2 બરાબર 30 હું અહીં લખું છું આપણી પાસે ૩૦ અને પછી નવ એકમ આ આપણી પાસે અહીં જે છે, તેને બરાબર છે. આપણી પાસે ૩૦, આ ત્રણ દશક, અને પછી આપણી પાસે નવ એકમ, જે નવ ખાનાં છે.