જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

દશક ઉમેરીએ ત્યારે સ્થાન કિંમતની સમજ

સલ સ્થાન કિંમત વિશે વિચારીને 23 + 30 ઉમેરે છે.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

 23 ની સંખ્યામાં આપણી પાસે બે એ દશકના સ્થાને છે. તો, આ બે એ બે 10 દશક દર્શાવે છે. અહીં આપણે જોય શકીએ છીએ. આપણી પાસે 10 ખાનાના બે સમૂહ છે આ 10 છે અને આ 10 છે.આમ, આ બે એ બે દશક દર્શાવે છે. આ એક દશક છે આ બીજો દશક હવે આ ત્રણ એ એકમના સ્થાને છે, તે ત્રણ એકમ દર્શાવે છે. આપણે અહીં જોય શકીએ છીએ. એક, બે અને ત્રણ ખાન અને જો તમારી પાસે ત્રણ એકમ સાથે બે દશક છે. તો બે દશક એ 20 દર્શાવે છે,અનેઆ ત્રણ એ ત્રણ એકમ દર્શાવે છે આમ, તમને 23 મળે છે. ચાલો આપણે લખીએ 23. આપણે સરખા રંગ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ 23 બરાબર બે દશક, વત્તા ત્રણ એકમ હવે હું 23 માં 20 ઉમેરું તો શું થશે ચાલો જોઈએ ચાલો કંઈક રસપ્રદ કરીએ એમ કહીએ કે આપણે 23 લીધા અને તેમાં 30 ઉમેર્યા ચાલો ઉમેરીએ, આપણે 30 ઉમેરીએ ત્રણ શૂન્ય તો શું થશે ? જુઓ હું 23 થી શરુ કરું છું, જે મેં અહીં દર્શાવ્યા છે, અને હું 30 ઉમેરીશ. 30 માં ત્રણ એ દશકના સ્થાને છે, તો એનો અર્થ એ કે હું ત્રણ દશક ઉમેરીશ. અને હું શૂન્ય એકમ ઉમેરીશ. તો, હું ત્રણ દશક ઉમેરું છું આમ, એક દશક, બે દશક, અને આ ત્રીજું દશક તો મેં અહીં એક, બે અને ત્રણ દશક ઉમેર્યા હવે મારી પાસે કેટલા દશક છે ? જુઓ હવે મારી પાસે એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ દશક છે આમ, હવે મારી પાસે પાંચ દશક છે. અને મારી પાસે કેટલાં એકમ છે ? ત્રણ એકમ વત્તા શૂન્ય એકમ એ ત્રણ એકમ થશે ત્રણ એકમ તો 23 વત્તા 30 શું થશે ? હું ફરીથી લખું છું, 23 સરખા રંગ નો ઉપયોગ કરીશુ વત્તા 30 બરાબર, જુઓ 5 દશક છે આપણે દશકના સ્થાને 5 લખીએ અને પછી આપણી પાસે ત્રણ એકમ છે, આને હું અલગ રંગથી દર્શાવું  છું, ત્રણ છે. તો 23 વત્તા 30 બરાબર 53 છે. તમારી પાસે બે દશક વત્તા ત્રણ દશક, એટલે કે 5 દશક, અને ત્રણ વત્તા શૂન્ય એકમ બરાબર ત્રણ એકમ છે.