જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

2-અંકની સંખ્યાનું વિભાજન કરીને સરવાળાના પ્રશ્નો

સમસ્યા

77+5 નો સરવાળો કેવી રીતે કરવો તેના માટે મિત ચોક્કસ નથી.
77+5 ને સમાન સરવાળાના મહાવરાનો ઉપયોગ કરીને મિતને સહાય કરો.
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: