જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સંખ્યારેખા પર સરવાળા અને બાદબાકીના વ્યવહારિક પ્રશ્નો

સમસ્યા

યિંગ રનિંગ ક્લબ માટે 18 લેપ્સ દોડ્યો.
ત્યારબાદ, શાળા જતા પહેલા યિંગ વધુ 14 લેપ્સ, બપોરના ભોજન પહેલા વધુ 13 લેપ્સ, અને રિસેસમાં વધુ 20 લેપ્સ દોડ્યો.
કઈ સંખ્યારેખા દર્શાવે છે કે યિંગ કુલ કેટલા લેપ્સ દોડ્યો તે કઈ રીતે શોધવું?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો:
યિંગ કેટલા લેપ્સ દોડ્યો?
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
લેપ્સ