જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સંખ્યારેખા વડે સરવાળા અને બાદબાકી

સલ શોધે છે કે 2-અંકના સરવાળા કે બાદબાકીના પ્રશ્નો સાથે કઈ સંખ્યારેખા અનુરૂપ છે.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ