જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

1 બાદ કરવો વિ. 10 બાદ કરવા

સલ 1 બાદ કરવો અને 10 બાદ કરવાના તફાવત વિશે વાત કરે છે.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

હું ઈચ્છું છું કે વિડીયો અટકાવીને વિચારી જુઓ કે 27 ઓછા એક શું છે, અને પછી વિચારો 27 ઓછા 10 શું છે. બરાબર, તમને કદાચ આ ખુબ સરળ લાગ્યું હશે. પરંતુ હું સ્થાનકિંમત સંદર્ભે વિચારવા ઈચ્છું છું. તો ચાલો 27 ઉપર ધ્યાન આપો મારી પાસે દશકના સ્થાને 2 છે, આમ આ બે દશક છે અને આપણે અહીં જોયું છે, દસના બે સમૂહ અને પછી આપણી પાસે 7 એ એકમના સ્થાને છે હવે હું એક બાદ કરીશ, એક બીજી રીતે વિચારીએ, આ એકમનું સ્થાન છે તો હું એક લઇ લઉં છું ચાલો એક લઇ લઈએ. અને પછી મારી પાસે શું બાકી રહે છે ? મારી પાસે હજુ પણ બે દશક છે તો હું દશકના સ્થાને બે લખું છું આમ, મારી પાસે બે દશકના સ્થાને છે. અને હવે મારી પાસે કેટલાં એકમ છે ? જુઓ મારી પાસે સાત હતા, મેં એક લઇ લીધું હવે મારી પાસે છ એકમ છે છ એકમ, તો 2 દશક અને 6 એકમ જેને આપણે 26 કહીએ છીએ હવે વિચારીએ 27 ઓછા 10 ફરીથી આ 27, બે દશક અને સાત એકમ અને હવે આપણે આમાંથી કોઈ પણ એકમ લેવાના નથી, પરંતુ આપણે એક દશક, એક દશક લેવાનાં છે ફરીથી આપણે યાદ કરીએ, એક દશક એટલે 10 મને ખબર છે હું ફરી ફરીને પુનરાવર્તન કરું છું પરંતુ હું ઈચ્છું છું કે તમે સ્થાનકિંમત વિશે સમજો. આ દશકનું સ્થાન છે અને મારી પાસે ત્યાં 1 છે તો હું એક દશક અને શૂન્ય એકમ લઇ લઈશ તો ચાલો દસ લઇ લઈએ જુઓ હવે મારી પાસે દસનો માત્ર એક સમૂહ બાકી રહે છે આમ, મારી પાસે એક 10 છે, જે અહીં દશકનું સ્થાન છે. અને મારી પાસે કેટલાં એકમ છે ? જુઓ મારી પાસે હજુ પણ સાત એકમ છે, આથી મારી પાસે એકમના સ્થાને સાત છે સાત એકમ, અથવા 17 અને આને તમે બીજી રીતે પણ વિચારી શકો, અને કદાચ મેં જયારે પૂછ્યું હતું, ત્યારે તમે આ જ રીતે કર્યું હશે જુઓ, હું એક લઇ લઉં છું, તો એકમના સ્થાને એક ઓછું કરું છું. હું 27 પરથી 26 પર જાઉં છું. પરંતુ જયારે હું 10 લઇ લઉં છું, ત્યારે હું દશકના સ્થાને એક ઓછું કરું છું આમ, હું દશકના સ્થાને બે પરથી એક પર જાઉં છું, હું 27 પરથી 17 પર જાઉં છું એકમના સ્થાનમાં ફેરફાર થતો નથી.